Inclusie en diversiteit in 2023: een groeiende focus in organisaties | We Know People

Inclusie en diversiteit in 2023: een groeiende focus in organisaties

14 september 2023

Wat is inclusie? 
Een inclusieve maatschappij kenmerkt zich door openheid, waarde en respect voor alle individuen, ongeacht hun verschillen. Elk individu draagt op zijn of haar unieke manier bij aan de gemeenschap, en juist door deze diversiteit wordt de samenleving waardevol en betekenisvol. In een inclusieve samenleving heeft iedereen gelijke rechten en kansen om volledig deel te nemen aan alle aspecten van het leven, zonder obstakels of belemmeringen voor anderen.

Veel mensen denken dat onze samenleving al meer inclusief is dan dat die daadwerkelijk is. Er bestaan inderdaad scholen voor speciaal onderwijs, woonvoorzieningen voor mensen met een beperking en reisassistentie voor mensen in een rolstoel die met de trein reizen. Echter, deze voorzieningen op zichzelf zijn nog geen ware inclusie. Een inclusieve samenleving gaat verder; het zorgt ervoor dat alle voorzieningen en diensten toegankelijk zijn voor iedereen, zodat mensen met beperkingen veel minder afhankelijk zijn van speciale regelingen. Hierdoor kunnen alle individuen gelijkwaardig en zelfstandig deelnemen aan de samenleving, zonder dat er drempels worden opgeworpen.

In een inclusieve maatschappij is het van cruciaal belang om elkaar te respecteren en rekening te houden met elkaars behoeften. Het gaat niet alleen om het wegnemen van fysieke barrières, maar ook om het scheppen van een sociale omgeving waarin iedereen wordt geaccepteerd en gewaardeerd. Inclusie draait om het bevorderen van begrip, empathie en solidariteit tussen alle leden van de samenleving.

Wat is inclusie op de werkvloer? 
Het is belangrijk om jezelf af te vragen: “Wat is inclusie op de werkvloer?” Een inclusieve organisatie waardeert en benut alle aanwezige talenten, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, levensfase of functie. Diversiteit wordt breed begrepen, inclusief verschillende achtergronden, opleidingsniveaus, geestelijke of lichamelijke beperkingen, religies, seksuele voorkeuren en sociale klassen. Inclusie betekent het insluiten, betrekken en respecteren van verschillen, waarbij iedereen binnen de organisatie ruimte heeft om zichzelf te zijn. Daarnaast moet er ruimte zijn om ieders unieke perspectieven te delen en gezamenlijk te werken aan een gedeeld maatschappelijk doel. Het streven naar een inclusieve organisatie is gebaseerd op een cultuur van openheid, waar ieder individu zich gewaardeerd voelt, zijn of haar stem kan laten horen en zich volledig kan ontplooien. 

Een inclusieve organisatie creëert een diverse en harmonieuze omgeving, waarin gelijke kansen en waardering voor iedereen centraal staan, en waarbij alle medewerkers met hun unieke achtergronden en ervaringen bijdragen aan een sterk en succesvol bedrijf.

De voordelen van een inclusieve bedrijfscultuur
Impact op personeel en prestaties: Volgens de Nederlandse Inclusiviteit Monitor (NIM) draagt een inclusief personeelsbestand bij aan innovatie, flexibiliteit en een positief bedrijfsresultaat. Medewerkers die zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, zijn vaak productiever en meer betrokken bij hun werk. Een inclusieve werkomgeving creëert een gevoel van veiligheid en vertrouwen, wat leidt tot open communicatie en een betere samenwerking tussen teamleden. Diverse teams zijn ook beter in staat om problemen vanuit verschillende perspectieven te benaderen, waardoor innovatieve oplossingen kunnen ontstaan.

Een inclusieve bedrijfscultuur draagt ook bij aan het aantrekken en behouden van talent. Werkzoekenden kijken niet alleen naar de aangeboden salarissen, maar ook naar de bedrijfscultuur en de reputatie van een organisatie op het gebied van inclusie. Organisaties die bekendstaan ​​om hun inclusieve praktijken hebben een concurrentievoordeel bij het aantrekken van hooggekwalificeerde kandidaten. Bovendien zullen werknemers zich eerder aangetrokken voelen om bij een bedrijf te blijven waarin ze zich gewaardeerd en geaccepteerd voelen.

Hoe vergroot je inclusiviteit op de werkvloer?
Veel organisaties denken dat ze goed bezig zijn op het gebied van diversiteit en inclusiviteit, maar wijst de werkelijkheid dat ook uit? Voelt iedereen zich in jouw organisatie echt thuis? Hieronder volgt een stappenplan om de inclusiviteit op jouw werkvloer te vergroten.

1. Doe een organisatie check
Een goede start voor het bevorderen van inclusie binnen een organisatie is het uitvoeren van een organisatie check. Hierbij wordt de huidige stand van zaken op het gebied van inclusie en diversiteit binnen het bedrijf geanalyseerd. Dit kan onder andere gebeuren door het uitvoeren van enquêtes, het organiseren van focusgroepen of het houden van individuele gesprekken met medewerkers. Het doel is om inzicht te krijgen in de behoeften, verwachtingen en uitdagingen van verschillende groepen binnen de organisatie.

2. Stel duidelijke doelen op en maak ze concreet
Op basis van de bevindingen uit de organisatie check kunnen duidelijke doelen worden gesteld voor het bevorderen van inclusie. Deze doelen moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn. Een voorbeeld van een concreet doel is: het verhogen van het percentage vrouwelijke leidinggevenden binnen het bedrijf met 20% in de komende twee jaar. Het is belangrijk dat deze doelen worden gecommuniceerd naar alle medewerkers, zodat iedereen weet wat er wordt nagestreefd en wat er van hen wordt verwacht.

3. Maak een concreet actieplan
Om de gestelde doelen te bereiken, is het essentieel om een concreet actieplan op te stellen. Het actieplan moet verschillende strategieën en activiteiten bevatten die gericht zijn op het bevorderen van inclusie binnen het bedrijf. Denk hierbij aan het organiseren van trainingen en workshops over inclusiviteit, het implementeren van diversiteitsbeleid, het aanpassen van wervingspraktijken en het bevorderen van open communicatie tussen medewerkers.

4. Zet in op voorbeeldgedrag
Het management en leidinggevenden spelen een cruciale rol bij het bevorderen van inclusie. Zij moeten het goede voorbeeld geven door inclusief gedrag te tonen en diversiteit actief te ondersteunen. Dit omvat het luisteren naar de behoeften en zorgen van medewerkers, het aanmoedigen van open communicatie en het bieden van gelijke kansen voor iedereen. Wanneer medewerkers zien dat het management inclusie serieus neemt, zijn ze eerder geneigd om zich hier ook voor in te zetten.

5. Creëer ruimte voor feedback en stuur bij
Het is belangrijk om regelmatig feedback van medewerkers te verzamelen om te beoordelen hoe effectief de inclusie-initiatieven zijn. Organiseer bijvoorbeeld periodieke evaluaties of gebruik enquêtes om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te meten. De ontvangen feedback kan worden gebruikt om eventuele knelpunten en verbeterpunten te identificeren en het inclusiebeleid bij te sturen.

6. Maak het onderdeel van werving & selectie
Inclusie begint al bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Zorg ervoor dat wervings- en selectieprocessen inclusief zijn en gericht op het aantrekken van diverse talenten. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het gebruik van diverse wervingskanalen, het opstellen van objectieve functie-eisen en het trainen van recruiters in inclusieve wervingspraktijken. Het doel is om een diverse groep medewerkers aan te trekken die bijdragen aan een inclusieve bedrijfscultuur.

Inclusiviteit: een continu proces
Om de vraag: “Wat is inclusie?” te beantwoorden, moet er verder gekeken worden dan diversiteit. Inclusiviteit is een continu proces dat voortdurende aandacht en inzet vereist. Het is niet alleen een zaak van het management, maar van alle medewerkers binnen een organisatie. Inclusie in 2023 gaat verder dan alleen het aannemen van diverse medewerkers; het gaat om het creëren van een werkomgeving waarin iedereen wordt gewaardeerd en gerespecteerd, ongeacht hun achtergrond, geslacht, leeftijd, etniciteit of andere persoonlijke kenmerken. Organisaties die zich inzetten voor inclusie zullen niet alleen profiteren van een productievere en innovatievere werkomgeving, maar dragen ook bij aan een meer rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving. Het is aan iedereen om inclusiviteit te omarmen en samen te werken aan een betere toekomst voor iedereen.

Kom in contact!
Ben jij op zoek naar een (interim) marketing professional om jouw team (tijdelijk) mee te versterken? Wij helpen je graag de juiste professional te vinden. Daarvoor zetten we ons netwerk van meer dan 30.000 marketing professionals in. Neem gerust contact met ons op! 
 

Kun je de geschikte vacature niet vinden?

Meld je aan voor een Jobalert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt.