cookie policy

WeKnowPeople neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het privacy reglement van WeKnowPeople (“Privacy Reglement”). We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.

1. Wie is WeKnowPeople?
WeKnowPeople verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om jou te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures (“Dienst”). WeKnowPeople is gevestigd te 2011 ND Haarlem aan de Nieuwe Gracht 45-47 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53287789.


2. Welke informatie wordt door WeKnowPeople verzameld en verwerkt?
Om gebruik te kunnen maken van de Dienst die WeKnowPeople aanbiedt, moet je een persoonlijk profiel aanmaken. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienst. Andere gegevens kunnen wenselijk zijn om onze dienst beter af te stemmen op jouw wensen. Nadat je jouw gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens het aanmaken van het persoonlijk profiel.

Automatisch gegenereerde informatie
WeKnowPeople verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en "cookies".


3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt WeKnowPeople deze?
Ter uitvoering van de Dienst maakt WeKnowPeople gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de help functie van je browser raadplegen. Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


4. Voor welke doeleinden zal WeKnowPeople gegevens over jou gebruiken?
Doeleinden
WeKnowPeople zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Om de Dienst aan je te verlenen;
• Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van WeKnowPeople, onder andere voor het versturen van nieuwsbrieven;
• Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de Dienst te beveiligen;
• Om je informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
• Om de Dienst aan te passen en te verbeteren.

WeKnowPeople gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).

Gebruik door derden
WeKnowPeople kan jouw gegevens verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan jou en/of voorzover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan WeKnowPeople jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Op welke wijze beschermt WeKnowPeople jouw Persoonsgegevens?
WeKnowPeople zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
WeKnowPeople vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
WeKnowPeople zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
WeKnowPeople zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.


6. Doorgifte buiten de EU
Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurd een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passende beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jouw en WeKnowPeople, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jouw en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienst geef je actief toestemming om de gegevens buiten de Europese Unie door te geven.


7. Overdracht onderneming
Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van WeKnowPeople worden overgedragen aan een derde partij of dat WeKnowPeople fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw Persoonsgegevens worden overgedragen.


8. Inzage in en corrigeren van jouw Gegevens
Je kunt te allen tijde (de verwerking van) jouw Persoonsgegevens inzien of corrigeren. Je zult daarvoor in moeten loggen op je eigen profiel. De eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd. Wij vertrouwen erop dat u uw gegevens zelf up-to-date houdt. Wij verzoeken u om tenminste elke zes maanden uw profiel te updaten.

Ten aanzien van de Persoonsgegevens die niet in je profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kan je je vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot WeKnowPeople wenden met het verzoek je mede te delen of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. WeKnowPeople deelt je schriftelijk binnen vier weken mee of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kan je WeKnowPeople verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. WeKnowPeople deelt je binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als jouw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Wanneer je niet langer of juist wel informatie van WeKnowPeople of van derden wenst te ontvangen, kan je jouw voorkeuren wijzigen door in te loggen op je profiel en je instellingen wijzigen.


9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van WeKnowPeople?
Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de website www.weknowpeople.nl zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. WeKnowPeople accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


10. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?
Dit Privacy Reglement kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.


11. Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je een e-mail sturen aan info@weknowpeople.nl.
Eva Vriend

Senior Online Service Marketeer

Wat een prettige manier van samenwerken! Jorieke heeft oog voor de persoon, en denkt goed mee. Thanks voor de goede zorgen!

WeKnowPeople gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close