Algemene voorwaarden

Hieronder staan onze algemene voorwaarden. Mocht je vragen hebben over onze voorwaarden, neem dan contact op via info@weknowpeople.nl.

1. Definities
Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
a. ‘WeKnowPeople’: WeKnowPeople B.V., die zich bezighoudt met de werving, selectie en/of bemiddeling van Kandidaten ten behoeve van de totstandkoming van een Arbeidsrelatie tussen Onderneming(en) en één of meer Kandidaten.

b. ‘Onderneming’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die krachtens een Overeenkomst met WeKnowPeople gebruik maakt van wervings-, selectie- en/of bemiddelingsactiviteiten van WeKnowPeople.

c. ‘Kandidaat’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die op grond van wervings-, selectie- en/of bemiddelingsactiviteiten van WeKnowPeople aan Onderneming wordt voorgedragen, teneinde een Arbeidsrelatie tussen Onderneming en Kandidaat tot stand te brengen.

d. 'Overeenkomst': de inspannningsverbintenis die voortvloeit uit de opdracht aan WeKnowPeople tot werving, selectie en/of bemiddeling ten behoeve van de totstandkoming van een Arbeidsrelatie tussen Onderneming(en) en één of meer Kandidaten.

e. ‘Arbeidsrelatie': iedere vorm van een overeenkomst krachtens welke een door WeKnowPeople aan Onderneming voorgedragen Kandidaat - al dan niet via een derde - werkzaamheden verricht ten behoeve van Onderneming, dan wel ten behoeve van een derde aan wie Kandidaat door Onderneming ter beschikking wordt gesteld. Onder een dergelijke overeenkomst wordt in elk geval verstaan:

i. een opdrachtovereenkomst ex artikel 7:400 e.v. BW;
ii. een agentuurovereenkomst ex artikel 7:428 e.v. BW;
iii. een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 e.v. BW;
iv. een aannemingsovereenkomst ex artikel 7:750 e.v. BW.

f. ‘Functie(-profiel)’: de (beschrijving van de) functie ten behoeve van een Arbeidsrelatie als bedoeld in artikel 1 sub e onderdeel iii.

g. ‘Opdracht(-profiel)’: de (beschrijving van de) opdracht ten behoeve van een Arbeidsrelatie als bedoeld in artikel 1 sub e onderdeel i, ii en iv.

h. 'Schriftelijk': op papier en/of per e-mail.

2. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle instructies, aanbiedingen, diensten, opdrachten en
Overeenkomsten inzake de wervings-, selectie- en/of bemiddelingsactiviteiten van WeKnowPeople.
b. Toepasselijkheid van andere algemene of specifieke voorwaarden wordt uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid hiervan voorafgaand Schriftelijk door WeKnowPeople is aanvaard.

3. Offerte en Overeenkomst
a. Een door WeKnowPeople uitgebrachte offerte is vrijblijvend en gebaseerd op gegevens die door Onderneming of Kandidaat aan WeKnowPeople zijn verstrekt.

b. Tussen WeKnowPeople en Onderneming of Kandidaat komt een Overeenkomst tot stand indien en nadat WeKnowPeople de daartoe door Onderneming of Kandidaat verstrekte opdracht Schriftelijk aan Onderneming of Kandidaat heeft bevestigd.

c. WeKnowPeople spant zich in één of meer Kandidaten aan Onderneming voor te dragen. Daarbij geldt de verplichting voor:

i. Onderneming aan WeKnowPeople de voor de invulling van de Arbeidsrelatie eventueel benodigde (bijzondere) gegevens kenbaar te maken, zoals het Functie- of Opdrachtprofiel waarvoor kandida(a)t(en) word(t)(en) voorgedragen
ii. Kandidaat aan WeKnowPeople de voor de invulling van de Arbeidsrelatie eventueel benodigde (bijzondere) gegevens te verstrekken, zoals een geldig legitimatiebewijs, tewerkstellingsvergunning, diploma, certificaat, Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), Verklaring omtrent het gedrag.

d. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft WeKnowPeople het recht bepaalde, uit de Overeenkomst voortvloeiende, werkzaamheden te laten verrichten door derden.

e. De gegevens van een voorgedragen Kandidaat mogen niet zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van WeKnowPeople aan derden worden verstrekt of kenbaar gemaakt.

f. Onderneming is na de voordracht van een Kandidaat vrij wel of geen Arbeidsrelatie met de betreffende Kandidaat aan te gaan.

g. De verantwoordelijkheid voor verificatie van door Kandidaat verstrekte (bijzondere) gegevens als bedoeld in sub c van dit artikel rust bij Onderneming.

h. Onderneming en Kandidaat zijn verplicht WeKnowPeople terstond mededeling te doen van iedere Arbeidsrelatie:

i. als bedoeld in artikel 1 sub e onderdeel iii van deze algemene voorwaarden die is of wordt aangegaan binnen 12 maanden na de datum waarop Kandidaat door WeKnowPeople aan Onderneming is voorgedragen, alsmede
ii. als bedoeld in artikel 1 sub e onderdeel i, ii en iv van deze algemene voorwaarden die is of wordt aangegaan binnen 12 maanden na de datum waarop de laatste opdracht-, agentuur- en/of aannemingsovereenkomst tussen Onderneming en Kandidaat is geëindigd,zulks onder gelijktijdige aanlevering van de gegevens ter bepaling van het aan WeKnowPeople toekomende honorarium. Onder gegevens worden in elk geval verstaan:

a. in geval van een Arbeidsrelatie als bedoeld in artikel 1 sub e onderdeel iii van deze algemene voorwaarden: een kopie van de Schriftelijke, door Onderneming en Kandidaat ondertekende arbeidsovereenkomst, alsmede van de eerste loonspecificatie, een en ander door Onderneming aan WeKnowPeople te verstrekken uiterlijk op respectievelijk de 5e dag na de datum waarop de werkzaamheden van Kandidaat zijn aangevangen en de 1e dag volgend op de kalendermaand waarin de loonspecificatie is opgemaakt;

b. ingeval van een Arbeidsrelatie als bedoeld in artikel 1 sub e onderdeel i, ii en iv van deze algemene voorwaarden: een kopie van de namens Onderneming voor akkoord ondertekende urenspecificatie(s), alsmede van de door Kandidaat aan Onderneming verzonden factu(u)r(en), een en ander door Kandidaat aan WeKnowPeople te verstrekken uiterlijk op de 5e dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin de urenspecificatie(s) en factu(u)r(en) respectievelijk zijn ondertekend en verzonden;

4. Honorarium
a. Onderneming of Kandidaat is het volledige honorarium aan WeKnowPeople verschuldigd zoals dit is overeengekomen in de opdrachtbevestiging die WeKnowPeople aan Onderneming of Kandidaat heeft verzonden en zoals dit door WeKnowPeople bij Onderneming of Kandidaat in rekening is gebracht, voor iedere Arbeidsrelatie:

i. als bedoeld in artikel 1 sub e onderdeel iii van deze algemene voorwaarden die is of wordt aangegaan binnen 12 maanden na de datum waarop Kandidaat door WeKnowPeople aan Onderneming is voorgedragen, alsmede
ii. als bedoeld in artikel 1 sub e onderdeel i, ii en iv van deze algemene voorwaarden die is of wordt
aangegaan binnen 12 maanden na de datum waarop de laatste opdracht-, agentuur- en/of aannemingsovereenkomst tussen Onderneming en Kandidaat is geëindigd.

b. Tenzij Schriftelijk anders tussen WeKnowPeople en Onderneming of Kandidaat is overeengekomen, bedraagt het honorarium in geval van:

i. een Arbeidsrelatie als bedoeld in artikel 1 sub e onderdeel iii van deze algemene voorwaarden: 25% van het bruto jaarloon van Kandidaat op basis van een voltijd inzet, inclusief de vaste emolumenten, waaronder in elk geval de vakantiebijslag, (eindejaars)gratificaties en omzet-/winstgerelateerde bonussen, alsmede de fiscale bijtelling van een ter beschikking gestelde auto, een en ander door Onderneming aan WeKnowPeople te voldoen. Indien de fiscale bijtelling nog niet nader kan worden bepaald wordt deze gesteld op een bedrag van € 5.000,00 bruto. Onderneming is het honorarium slechts eenmalig aan WeKnowPeople verschuldigd, ook ingeval van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen Onderneming en Kandidaat binnen 12 maanden gerekend vanaf de datum waarop de eerste arbeidsovereenkomst tussen Onderneming en Kandidaat tot stand is gekomen. Onderneming is het honorarium ook verschuldigd ingeval aan een arbeidsovereenkomst tussen Onderneming en Kandidaat één of meer opdracht-, agentuur- en/of aannemingsovereenkomst(en) tussen Kandidaat en Onderneming is/zijn voorafgegaan binnen 12 maanden gerekend vanaf de datum waarop de eerste opdracht-, agentuur- en/of aannemingsovereenkomst tussen Onderneming en Kandidaat tot stand is gekomen.
ii. een Arbeidsrelatie als bedoeld in artikel 1 sub e onderdeel i, ii en iv van deze algemene voorwaarden: 20% van het uurtarief (exclusief BTW en onkostenvergoedingen, maar inclusief meer-/overwerkvergoedingen) gedurende de looptijd van de opdracht-, agentuur- of aannemingsovereenkomst tussen Kandidaat en Onderneming, een en ander door Kandidaat aan WeKnowPeople te voldoen. Onder opdracht wordt tevens verstaan iedere arbeidsrelatie die is of wordt aangegaan binnen 12 maanden na datum waarop opdrachtnemer door WeKnowPeople aan opdrachtgever is voorgedragen, alsmede die is of wordt aangegaan binnen 12 maanden na de datum waarop de laatste arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is geëindigd

c. Indien Onderneming na Schriftelijke toestemming van WeKnowPeople een Kandidaat aan een derde ter beschikking stelt en/of aan een derde voordraagt, waaruit een Arbeidsrelatie tussen Kandidaat en derde ontstaat, blijft Onderneming of Kandidaat aan WeKnowPeople het honorarium verschuldigd als beschreven in sub c respectievelijk onderdeel i of ii, zulks op basis van respectievelijk het bruto jaarloon of het uurtarief waar Kandidaat in die Arbeidsrelatie aanspraak op heeft.

d. Indien Kandidaat tijdens een eventueel bedongen proeftijd uit dienst treedt en deze uitdiensttreding niet in overwegende mate te wijten is aan Onderneming, de omstandigheid dat functie of opdracht niet overeenkomt met het door Onderneming aan WeKnowPeople verstrekte Functie- of Opdrachtprofiel, of een wijziging in de omstandigheden van Onderneming, zal WeKnowPeople vrijblijvend gedurende een periode van 3 maanden op zoek gaan naar een plaatsvervangende Kandidaat, zonder dat Onderneming hier rechten aan kan ontlenen. Ingeval van totstandkoming van een Arbeidsrelatie tussen Onderneming en de plaatsvervangende Kandidaat brengt WeKnowPeople niet opnieuw het honorarium in de zin van sub c, onderdeel i van dit artikel bij Onderneming in rekening.

5. Betaling
a. Facturen van WeKnowPeople dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de in de opdrachtbevestiging vermelde wijze, tenzij Schriftelijk anders tussen WeKnowPeople en Onderneming of Kandidaat is overeengekomen.

b. Indien de factuur niet binnen 14 dagen is voldaan, is Onderneming of Kandidaat aan WeKnowPeople vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente ex respectievelijk artikel 6:119a BW of artikel 6:119 BW over het openstaande bedrag verschuldigd.

c. Indien Onderneming of Kandidaat na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag (vermeerderd met de wettelijke handelsrente) niet heeft voldaan, is Onderneming of Kandidaat aan WeKnowPeople eveneens de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd conform de volgende staffel: 15% over een bedrag tot € 5.000,00; 10% over het meerdere tot € 10.000,00; 8% over het restantbedrag, en steeds voor een bedrag van minimaal € 500,00 exclusief BTW.

6. Einde van de Overeenkomst
De Overeenkomst tussen WeKnowPeople en Onderneming of Kandidaat eindigt (tussentijds):
i. indien een Arbeidsrelatie tot stand is gekomen tussen Onderneming en Kandidaat dan wel een Arbeidsrelatie tussen een derde en Kandidaat als bedoeld in artikel 4 sub d van de algemene voorwaarden.
ii. na opzegging door Onderneming of Kandidaat of WeKnowPeople, zonder dat een opzegtermijn in acht
behoeft te worden genomen. Ingeval van tussentijdse opzegging zijn WeKnowPeople en Onderneming of Kandidaat jegens elkaar niet gehouden tot vergoeding van enige schade geleden of te lijden als gevolg van de opzegging.

7. Aansprakelijkheid
a. WeKnowPeople is niet aansprakelijk indien een Kandidaat of Onderneming niet voldoet aan door Onderneming of Kandidaat gestelde eisen.

b. WeKnowPeople is gehouden zich in te spannen de Overeenkomst naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover WeKnowPeople deze verplichting niet nakomt, is WeKnowPeople, met inachtneming van het hierna onder

c en d bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Onderneming
respectievelijk de Kandidaat, mits deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan of bekend worden van de schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij WeKnowPeople en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van WeKnowPeople.

c. Iedere eventuele aansprakelijkheid van WeKnowPeople is beperkt tot het door WeKnowPeople aan de Onderneming respectievelijk de Kandidaat in rekening te brengen honorarium als bedoeld in artikel 4 van de algemene voorwaarden.

d. Aansprakelijkheid van WeKnowPeople voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

e. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de
Overeenkomst en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

f. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

g. Alle geschillen die tussen WeKnowPeople en Onderneming of Kandidaat mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en/of Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden
staan.

WeKnowPeople gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close